Хүлэг шинжихүй

Хүлэг шинжихүй 028
2012 оны 11-р сарын 23 -нд
Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын гаралтай.