Бусад Дүгэрсүрэн Батбаатар

Бусад Батбаатар

Увс аймгийн Цагаанхайрхан сумын уралдаанч